Bestyrelsesmøde 7.juni 2020

Referat

Bestyrelsesmøde den 7. juni 2020. Referat nr.2 / 2020

Tilstede: Formand Anette Kampf (AK), Kasserer Eigil Hansen (EH), Sekretær Bjarne Lindqvist (BL), Bestyrelsesmedlem Mette Schneekloth (MS), Bestyrelsesmedlem Finn Luff (FL), Suppleant Finn Johansen (FJ)

Afbud: Bestyrelsesmedlem Henrik Stilbo (HS)

 

1)  Underskrivelse af referat fra møde 1/2020

2)  Regnskab / v. kassereren

3)  Mulighed for afholdelse af generalforsamling i august

4)  Skilte med ”legende børn” ?

5)  Salg/ køb af grunde

6)  Dato for næste møde

7)  Eventuelt

____________________________________________________________________

1) Referatet fra forrige møde blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen og efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside.

2) Kasseren kunne oplyse at regnskab 2019 nu var underskrevet af kasserer og revisor. Efterfølgende gav kasseren en regnskabsstatus frem til møde datoen og kunne oplyse at kun 5 parceller var i restance med kontingent 2020. Disse vil nu få fremsendt en rykker, da betalingsfristen var overskredet.

3) Bestyrelsen diskuteret muligheden for afholdelse af generalforsamling efter sommerferien, hvis Sundhedsmyndighedernes retningslinjer kunne overholdes. Det undersøges om Restaurant Søstjernen er ledig lørdag d. 29. august kl 10:00. Forslag til behandling på mødet skal være bestyrelsen i hænde inden d. 1. august 2020.

4) Som opfølgning på diskussionen fra sidste års generalforsamling om, hvordan vi får bilerne til at køre langsommer gennem vores område, blev det bestyrelsen pålagt og undersøge muligheden for evt. at opsætte nogle vejledende skilte på de mest belastede strækninger. Bestyrelsen blev efter nogen debat enige om at indkøbe 2 skilte, som opsættes dels på Strandgårdsvej og på Maglehøjvej.  Der indhentes tilladelse fra de respektive grundejere ud fra hvor skiltene opsættes.

5) For øjeblikket er der ingen sommerhuse til salg i vores område.

6) Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til søndag d. 16. august 2020.

 

7) Formanden kunne oplyse at samtlige dræn og afløb var blevet spulet og renset i begyndelsen af marts efter at grundvandstanden stod faretruende høj pga. den regnfulde februar og det er nødvendig at foretage dette med jævne mellemrum, for at sikre at alle dræn fungere. Oprensning af åer og vandløb påhviler den enkelte grundejer, som har matrikel ud til disse.

De blev også aftalt at gennemgå samtlige kantbelægninger i sving på foreningens veje i løbet af sommeren, m.h.b. på eventuelle udbedringsarbejder. Enkelte steder kunne de allerede konstateres at belægningen havde taget skade grundet stor og tung trafik.

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18