Referat af Generalforsamling

Strandgårdens Grundejerforening, Rågeleje

Referat af generalforsamling lørdag d. 29. august 2020 på Restaurant Søstjernen, Rågeleje

 1. 1.       Valg af dirigent.
 • Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde og præsenterede derefter bestyrelsen og en speciel velkomst til de nye husejere og den store aktivitet der havde været i vores område med køb og salg, byggeri og havearbejder. Derefter foreslog hun Søren Loose, Mosevænget, som dirigent. Da ingen andre stillede op blev Søren valgt. Dirigenten oplyste, at det var glædeligt, at mødet endelig kunne afholdes på trods af Covid-19 situationen og bekræftede derefter, at dagsordenen var udsendt rettidig sammen med regnskab og budget. Tilstede var 20 grundejere.

 2.       Bestyrelsens beretning.

Formandens beretning omhandlende følgende emner:

 • Formanden startede med at oplyse, at den påtænkte mobilmast der efter planen skulle opsættes tæt på vores forening ved Orebjerg Rende, alligevel ikke bliver til noget, da projektet blev nedstemt at grundejerforeningen på et ekstraordinært møde sidste efterår.
 • Ellers kunne formanden oplyse, at perioden siden sidste møde have været stille og roligt i vores forening, så der også have været tid til at fordybe sig i de gamle referater helt tilbage til 60erne. Det gennemgående tema hele vejen har været, dræn, kloakering, hastighed på vejene og misligholdte grunde.
 • Dræn er desværre et tilbageværende problem, hvor lokal ekspertise over forhold i vores forening er med til at sikre disses vedligeholdelser. Formanden roste Henrik Stilbo´s viden omkring emnet, da han nu har besluttet at trække sig efter denne generalforsamling, og appellerede til en overdragelse af  disse informationer.

            Der er igen i år blevet spulet og et enkelt knække drænrør er blevet skiftet, da                        grundvandet i det meget våde forår stod højt i foreningen.

 

 • Bestyrelsen afholder normalt fire-fem bestyrelsesmøder plus, at man deltager i det noget større møde i Gribskov Grundejerforening Øst. I år har det grundet Corona-udviklingen ikke være muligt at afholde alle disse møder som planlagt.

 

 • En asfaltering af det sidste stykke af Maglehøjvej mod nord er nu udført. Egentlig var planen, at arbejdet skulle laves i samarbejde med naboforeningen, men af økonomiske årsager besluttede de at udskyde dette arbejde og vi fik så lavet på vores stykke.

 

 • Den afsluttende kloakering har ikke ført til yderligere kommentarer, hvad gør at vi må konkludere at de parceller som blev kloakeret, må have været tilfredse med resultatet. Det betyder så også, at kommunen har stoppet en yderligere kloakering af vores område, hvis ikke der kommer andre landsbaserede beslutninger.
 • Rågeleje strand har været godt besøgt i denne sæson på trods af de ellers noget svingende sommer temperatur. Formanden kunne referere til et ønske fra en af vores grundejere om etablering af en badebro.
 •  Ved udlejning af sit sommerhus er det vigtigt, at dem der lejer ud også gør opmærksom på folderen om ”godt naboskab”, specielt når det drejer sig om højt musik. Der var dog ros til den lille havekoncert, der på frivillig basis blev afholdt i en have på hjørnet af Stærevænget og Maglehøjvej, hvor ca. 60 personer var med. Et arrangement der sluttede kl. 19.

 

 • Under den efterfølgende debat blev vigtigheden af at have en vejfond beskrevet af dirigenten, i tilfældet af, at der kommer huller i vejen lige ud for ens matrikel. Her er vejfonden med at betale for reparation, men sker det ud for matrikler, hvor der ikke er en forening med vejfond, er det den enkelte grundejer, der bor ud til hullerne, der selv kommer til at betale.

 

 • Desuden var der et enkelt spørgsmål til kloakering og dens udbredelse i vores forening samt hvilke muligheder der findes, hvis flere ønsker at tilslutte sig på eget initiativ.  Udbredelsen af kloakeringen kan ses på Gribvands hjemmesiden.
 • Opsætning af skilte vedrørende legende børn og forsigtigt kørsel, er dels sket på frivilligt initiativ samt et yderligere supplement fra foreningen.

 

 1. 3.       Regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde regnskabet 2019 til godkendelse, det udviste et overskud på 5.350 kr. for driften. Aktiverne viste ved udgangen af 2019 en saldo på 229.809 kr. efter overførsel af 74.000 kr. til vejfonden, der udelukkende består af indestående i pengeinstitut. Største udgift her blev det før omtalte vejarbejde på 103.250 kr. for Maglehøjvej.  Samlet endte vi op med et underskud for foreningen på 23.900 kr. Foreningen har dog forsat velkonsolideret økonomi.

 • Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

 

 1. 4.       Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemsbidrag og honorarer for 2020.

Kasseren fremlagde 2021 budgettet samt stillede forslag til uændret kontingent til foreningen og vejfonden.  Bestyrelsesansvarsforsikring er i år noget nyt, der sikrer foreningen mod eventulle krav for tilskadekomne på vores veje.

 • Der var enighed i forsamlingen så budgettet blev enstemmigt godkendt.

 

 1. 5.       Behandling af indkomne forslag.

Der var i år ikke nogen indkomne forslag, der skulle behandles.

 1. 6.       Valg til bestyrelse.

Formand Anette Kampf, Anders Valentins Vej, afgik efter tur og modtog genvalg.

Sekretær, Bjarne Lindqvist, Stærevænget, afgik efter tur og modtog genvalg for en 2 års periode. Bestyrelsesmedlem Henrik Stilbo, Maglehøjvej, afgik efter tur og modtog ikke genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Finn Johansen, Strandgårdsvejvalgtfor en 2 års periode. Der var ingen øvrige kandidater til de to poster.

Da Finn Johansen blev valgt ind i bestyrelsen blev Lotte Hammerich, Gøgevænget, valgt for 1 år, uden modkandidater, som ny suppleant

 1. 7.       Valg af revisor og suppleant.

Revisor Jeppe Rosenmejer, Strandgårdsvej, blev genvalgt uden modkandidater og som revisorsuppleant blev Flemming Duus, Strandgårdsvej, ligeledes uden modkandidater genvalgt.

 1. 8.       Eventuelt.

Formanden forklarede forholdene ved at opsætte en badebro ved Rågeleje strand og de forhold der var gældende, da vores forening ikke har en strandret og udbad sig forsamlingens kommentar. Her blev det igen bekræftet det vanskelige i at arbejde videre på forslaget grundet privatstrandret / private strande.

Formanden kunne på en grundejers henvendelse bekræfte, at der ikke er planer om at der skal opsættes en TDC mast tæt på vores forening, men i stedet planlægger man, at det skal ske et andet sted i Udsholt.

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsesmedlem Henrik Stilbo for hans arbejde gennem 25 år i bestyrelsen med en flot buket blomster og et gavekort til Bog & Idé.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. 10.55

 Referat underskrevet af Dirigent og Referent

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18