Strandgårdens Grundejerforening Rågeleje

Vedtægter


  §1  
 Foreningens navn er 
 

                Strandgårdens Grundejerforening, Rågeleje. 

 §2

Foreningens medlemmer er i henhold til tinglyst deklaration de til enhver tid værende ejere af de fra matrikel nr. 4b Hesselbjerg by, Græsted-Gilleleje Kommune, udstykkede parceller, hovedparcellen undtaget.
 
Andre grundejere end ovennævnte kan ved almindelig generalforsamlings beslutning optages som medlemmer på vilkår, som fastsættes af generalforsamlingen.

                                                                          § 3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, derunder navnlig vedligeholdelse af veje og fællesarealer samt i øvrigt varetage de fællesanliggender, som naturligt påhviler en grundejerforening.

Foreningen skal endvidere repræsentere foreningens medlemmer over for Gribskov Kommunalbestyrelse og øvrige myndigheder i spørgsmål af fælles interesse. 

                                                                           §4

Der betales et indskud på 50,- kroner for hver ny parcel. Ejere af tilstødende parceller betaler bidrag til vejfonden ifølge tinglyst deklaration. (Matrikel nr. 2 ds, 2 dt, 2du, Hesselbjerg, Mosevænget).

Såvel den tidligere som den nye ejer hæfter over for foreningen for eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen, og den tidligere ejer hæfter tillige solidarisk med den nye ejer, indtil ejerskifter er anmeldt over for foreningens kasserer.

Til foreningens drift, vedligeholdelsesudgifter af veje, med videre betales for hver parcel et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Har et medlem ikke indbetalt kontingent og eventuelle andre ydelser til foreningens kasserer senest 1. april skal bestyrelsen fremsende rykkerskrivelse til den adresse medlemmet har opgivet til foreningen. Hvis betalingen ikke er modtaget inden for 2 uger skal bestyrelsen lade sagen overgå til retslig inkasso. Samtlige omkostninger i forbindelse hermed, så som retsafgift, honorar til advokat, m.v. skal betales af restanten.

Ved rykkerskrivelser til et medlem kan bestyrelsen opkræve et gebyr på 100,- kr. Restanter har hverken tale- eller stemmeret på generalforsamlinger.

Bestyrelsen fremsender opkrævninger til medlemmerne evt. elektronisk med senest rettidig indbetaling den 1. april.

Opkrævning og kommunikation til medlemmerne fremsendes til den adresse pågældende har opgivet til foreningen. Det er medlemmets eget ansvar at meddele bestyrelsen egen korrekte adresse.

Ved ejerskifte har den tidligere ejer ikke noget krav på foreningen, men er pligtig at oplyse den nye ejer om foreningens vedtægter med videre.
 
                                                                         
 §5

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er uanset det mødte antal medlemmer altid beslutningsdygtig.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt fem medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Hvert medlem har en stemme for hver parcel, han måtte eje. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun en af ejerne afgive stemme. Et medlem kan lade sig repræsentere ved befuldmægtiget.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag og honorarer for det efterfølgende kalenderår
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6. Valg af revisor og suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Skriftlige forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts og udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag der indkommer til bestyrelsen efter 1. marts vil først kunne behandles på en senere generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel med skriftlig meddelelse vedlagt det reviderede regnskab til hvert medlem efter den til kassereren oplyste adresse.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til formanden eller kassereren. Indkaldelse skal ske omgående, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen har ret til ved udsendelse af denne dagsorden at påføre punkter, den ønsker behandlet samtidig.

De af generalforsamlingen trufne bestemmelser indføres i en protokol og underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

For dispositioner foretaget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne eller særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning hæfter medlemmerne solidarisk én for alle og alle for én, dog højest med 1.000,- kroner for hver parcel. 

                                                                     §6

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på seks medlemmer, som vælges af generalforsamlingen, der også vælger en suppleant. Generalforsamlingen udvælger ligeledes en formand. Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer og en sekretær.
Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender. Foreningen forpligtes ved underskrifter af formanden i forbindelse med to andre bestyrelsesmedlemmer.

Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsens medlemmer underskriver alle protokollen for et møde senest på det efterfølgende møde. Bestyrelsens protokol skal være offentlig tilgængelig for foreningens medlemmer, eventuelt på elektronisk form.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er ulønnet med undtagelse af formand, kasserer og sekretær, der hver erholder et fast vederlag, hvis størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Direkte udgifter refunderes ved foreningens kasse.

Såfremt bestyrelsen ikke består af mindst fire medlemmer, skal der afholdes suppleringsvalg på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

                                                                        §7

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisning. Han modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører fortegnelse over medlemmer og restancer.

Foreningens midler kan kun anbringes på konto/konti i bank eller sparekasse, eller i Danske statsobligationer.

Kassereren må være i besiddelse af en efter omstændighederne rimelig kassebeholdning.

Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling. Kassereren afgiver regnskabet senest 30 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant.

                                                                       §8

                                                    Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer forelægges på den ordinære generalforsamling og skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Kan vedtægtsændringerne ikke vedtages, kan bestyrelsen indkalde inden en måned og med mindst 14 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de fremmødtes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Et medlem kan lade sig repræsentere ved befuldmægtiget.
Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 1968. Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 1970 samt på ordinær generalforsamling den 19. maj 1985, den 31. maj 1992, den 31. maj 2003. og den 29. maj 2010

------------------------

PÅ GF 2014 havde bestyrelsen et ønske om, at foreningens servitut der påbyder max 10% bebyggelsen af grundens størrelse, blev ændret til følgende ordlyd: "bebyggelsesprocenten skal være den til enhver tid gældende på området" - intet andet ændret ! Dette blev udsendt med indkaldelse til GF 2015, referatkommentar :

Ad punkt 5.  

(1) Forslag fra bestyrelsen ang. Servitutbestemmelse om bebyggelses procenten. Forslaget blev fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der var ingen kommentarer til forslaget. 

Der blev stemt om forsalget med alm. Håndsoprækning. Dirigenten konstaterede at der var mere end de 11 nødvendige for godkendelse af forslaget. 

Forslaget blev godkendt.   

__

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00 Med venlig hilsen Lis...