Referat af Generalforsamling

Rågeleje d. 19.juni 2022

 

Generalforsamling GF Strandgården Rågeleje

19. juni 2022 kl. 10 – Restaurant Søstjernen

 

1.Valg af dirigent

         Søren Loose Jensen er valgt

                      Takker og konstaterer at indkaldelsen er rettidigt indkaldt. Et lille fremmøde – 14 ejere repræsenteret

          Finn Luff er udpeget som referent.

  2. Bestyrelsens beretning

          Formanden læser bestyrelsens beretning. Beretningen vedhæftes referatet             

           Der bliver spurgt ind til et mindre grundstykke på Mosevænget, der tilhører boet efter             ejeren af Strandgårdsvej 15?? Hvad gør man her?

            a. Bestyrelsen har været i kontakt til boet om dette. Pt. peger ny mægler på i               salgsmaterialet, at jordstykket og veje evt. tilskødes grundejerforeningen; bestyrelsen afventer.

  • Hvordan forholder vi os til, at der evt. bliver bygget supersommerhuse ?
    a. Umiddelbart kan vi ikke gøre noget ved det, men Landliggerforbundet og Kommunen  er opmærksom på dette.
    Tak til bestyrelsen for indsatsen i år

 Beretningen godkendt

 

    3. Fremlæggelse af regnskab 2021

              a.   Kasserer fremlægger regnskabet                                     

                Hvis vejene bliver tilskødet grundejerforeningen optages dette i regnskabet – forventning om, at det ikke koster noget.

      En lille bøn om, at ejerne får betalt den årlige kontingent til tiden – tak

       Regnskabet godkendt

 

 4.  Fremlæggelse af budget

a. Kasserer gennemgår budget – peger bl.a. på, at kontingentet er uændret.

b. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet

  1. c.        Budgettet godkendt.

 

 5.  Behandling af indkomne forslag

               Der er ingen forslag

 

6.  Orienteringspunkt

            Istandsættelse af sti ml. Stærevænget og Orebjerg rende.

            Formanden redegør for forholdene omkring stien, hvor der især er tale om misligholdelse af grundstykket op til stien, som har forårsaget en tilvokset sti. Stien bør afgrænses af et ”dyrehegn”.

  1. Der bør findes et tilbud, som sikrer en nødvendig opretning – det bør ikke gøres ”halvt”. I forventning om at udgiften kan holdes inden for budgettet, bifalder GF opretning af stien.

 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er: 

a.  Formand Anette Kampf afgår efter tur – modtager genvalg.

           Genvalgt

b.  Sekretær Bjarne Lindqvist afgår efter tur – modtager genvalg.

            Genvalgt

c.   Bestyrelsesmedlem Finn Johansen afgår efter tur – modtager genvalg.

             Genvalg

d.    Suppleant Thomas Fog afgår efter tur – modtager genvalg.

              Genvalgt

 8.     Valg af revisor og suppleant

 a.   Revisor Jeppe Rosenmejer afgår efter tur – modtager genvalg

                Genvalgt

 b.   Revisorsuppleant  Jan Garbacz afgår efter tur – modtager genvalg.

               Genvalgt.

 

9.   Eventuelt.

         Intet til eventuelt.

 

  Dirigenten takker for god ro og orden

Mødet afsluttet k. 11.05

Underskrevet: 

Referent Finn Luff                                                                                                                    Diregent Søren Loose Jensen

 ----------------------------------

Bestyrelsens beretning for 2021-22

 

Nok en gang: Velkommen til alle, jeg ved ikke om vi skal tage det spinkle fremmøde som tegn på, at man er tilfredse med os ??  vi  er dødkedelige ? eller vejret er for trist !

Men nu håber vi på, vi kan se frem til en dejlig sommer uden restriktioner, og vi håber at vejret bliver rigtig dejligt, så vi kan nyde vores skønne Rågeleje og hvad naturen ellers byder på.  Aprops restriktioner, ja så vil nogen  nok bemærke at Bjarne Lindqvist ikke er her i dag --- Corona-ramt !

^^^^^^

Vi kan specielt sige velkommen til et par nye ejere i foreningen, men desværre også måttet sige farvel til et par af vores flittige benyttere. Vores tidligere kasserer Birthe Duus og hendes mand Flemming er i år gået bort. Desuden døde vort længst boende medlem Ulla Wendel, hun blev 96 år og kunne til stadighed bo i det gamle hus, godt hjulpet af sin nevø. Ejeren af koteletgrunden ved stien på Stærevænget er også død, og grunden sat til salg.

Specielt det sidste dødsfald har bragt os i en ny situation mht. vedligeholdelse af stien, men det kommer vi til senere på dagsordenen. I det hele taget har disse dødsfald givet os nogle problemer vi ikke før har været ude i, og vi har været nødsaget til at kontakte de ejendomsmæglere, der er involveret.

Sidste år døde vores ”grundlægger” Carl Petersen som bekendt, men det begynder nu at skride fremad med planerne både for den oprindelige ”gård” samt sommerhusgrunden på Gøgevænget. Denne er solgt og nogle flinke mennesker vil bygge et mindre sommerhus – til stor glæde for de omkringboende ! og velkommen til den nye familie. Hvad der så skal ske med den store grund/bebyggelse vides endnu ikke helt. På hjørnet af Mosevænget og Strandgårdsvej, skal der også snart bygges på den tomme grund, men kommunen har jo ikke ry for at være særlig hurtig med tilladelser. Desuden har Strandgårdsvej 38/40 fået nye ejere.

^^^^^^

Der er blevet afholdt 3 møder siden sidste Generalforsamling, og vi har været lidt ude at kigge på forholdene i området både for vej og dræneftersyn. Den næste spuling af vores dræn er berammet til slutningen af juli-måned.

Desværre var det ikke muligt for nogen i bestyrelsen at deltage i forårsmødet i Landliggerforbundet, men vi henviser kraftigt til, at man læser referatet fra mødet på : www.gribskovlandliggerforbund.dk . Der er mange oplysninger om både affaldsafhentning, trafikforhold, store sommerhuse og kystsikring.  I næste uge, nærmere betegnet den 24.juni, er der atter møde, og denne gang tropper jeg op for at høre hvad der kan være af nyheder. Specielt er jeg spændt på om der er nyt ang. vores affaldsordninger. Jeg melder hurtigt ud på vores hjemmeside, hvis noget nyt er afgjort.

 

I det hele taget har vi det vist ret godt sammen. En mindre koncert – foranlediget af Finn på Stærevænget, har også bragt lidt fest i foreningen, og vi håber han vil gentage successen i år. En enkelt havde vist godt nok noget imod det, men  hvis Finn lykkes med det igen, så vælter det nok ikke hele området mellem 17.00 og 18.30- Vi er også blevet begunstiget med en ny købmand, der er kommet flere ”lokale varer” på hylderne, og det ser i det hele taget friskere ud.

^^^^^^

Valg til bestyrelsen her i dag, ser ud til at blive en fastsættelse af den tidligere, men skulle der være ønsker om andet, er man naturligvis velkommen til at træde frem.

Mht. vores foreningsbidrag  vælger vi at lade det være uændret, for selv om vores veje ser ret sunde ud, og vi ikke regner med der skal gøres noget ved dem næste år, så er det rart at have en buffer til næste gang, der er store udgifter til vej eller sti. Lige pt. vil nogen måske undre sig over, at der er gravet op flere steder i vejsiden, men det er efter sigende Fib-X på vegne af YouSee, der både har problemer med gennemføringen og tilladelserne til gravningen. Det er ikke noget vi er involveret i, og det koster os ikke noget. Vores lille folder ”Godt naboskab” er lige blevet genoptrykt og bliver omdelt snarest, det kniber lidt her og der med at holde hække og rabatter, og nogen må nok regne med en lille ”påmindelse”, i øvrigt ligger der nogle eksemplarer her i dag.

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18