Referat af Generalforsamling

Strandgårdens Grundejerforening, Rågeleje

Referat af generalforsamling lørdag d. 25. september 2021 på Restaurant Søstjernen, Rågeleje

1.       Valg af dirigent.

 • Formand Anette Kampf bød velkommen og konstaterede i år at fremmødet var ganske lille, men det var dog rart, at nogen fortsat interesserede sig for foreningens vel på trods af den lange coronakrise og den store udskiftning, der har været i flere huse. Derefter præsenterede hun bestyrelsen og en speciel velkomst til de nye husejere. Derefter foreslog hun Søren Loose, Mosevænget, som dirigent. Da ingen andre stillede op, blev Søren valgt. Dirigenten oplyste, at det var glædeligt, at mødet endelig kunne afholdes med de ophævede Covid-19 restriktioner og bekræftede derefter, at dagsordenen var udsendt rettidig sammen med regnskab og budget. Tilstede var 11 grundejere.

 2.       Bestyrelsens beretning.

Formandens beretning omhandlende følgende emner:

 • Formanden startede med at berette om alt den aktivitet, der havde været i vores huse hen over det sidste års tid primært af Corona årsager. Der havde også været ganske godt salg af huse i hele området og flere har fået nye naboer.  De sidste ubebyggede grunde er blevet solgt, men byggeriet kan først komme i gang til foråret, grundet den lange sagsbehandlingstid hos kommunen! Lige nu er 3 huse til salg. Den gamle gård, hvorfra alle vores grunde er udstykket, står pt. urørt hen. Ejeren døde i januar og boet er nu under behandling.
 • For 2 uger siden deltog formanden i et stormøde i Gribskov Landligger Forbund, hvor vi også er medlem. Fra mødet blev bl.a. affaldssorteringen diskuteret, hvor det fremgik, at af de 28.000 husstande der findes i Gribskov Kommune er ca. halvdelen sommerhuse. Heraf er der ca. 7% beboet hele året. Dette gør bl.a. at vores affaldssortering snart skal på plads. Der er stadig ingen konkrete planer om, hvordan man vil løse affaldshåndteringen for sommerhusejere. Bl.a. hvor mange affaldscontainere, vi skal have og med hvor mange rum og endelig, hvor disse skal placeres. Dvs. enten på egen grund eller i affaldsområdet. Dertil kommer så hele afhentningsordningen. I øjeblikket kører vi på en dispensation. Det er dog sikkert, at det bliver dyrere for den enkelte grundejer i årene fremover.
 • Kystsikringen var heller ikke kommet på plads. Planen er dog fortsat, at man forventer at komme i gang i 2022. Staten har pålagt de 3 kystkommuner, Helsingør, Gribskov og Halsnæs at komme til en løsning.
 • Formanden kunne yderligere oplyse fra mødet, at man fra Statens side lægger op til, at der i alle sommerhusområder skal have en fartbegrænsning på 30km i timen. Dette gør forholdene ens alle steder. Også de steder der ved eget initiativ har opsat hastighedsbegrænsninger på mere eller mindre lovlig vis. Og afslutningsvis oplyste formanden, at vores veje fortsat ser fine ud, og at der ikke har været behov for udbedringer siden sidste generalforsamling.
  • Foreningens dræn er blevet efterset og vil blive spulet igen i foråret 2022.
  • Formanden var glad for at kunne meddele, at vi havde fået ny købmand og som sikkert flere også har bemærket, er der kommet godt gang i butikken med nye medarbejdere, bedre varer sortiment, mere grønt, kød og ikke mindst brød fra en rigtig bager.
  • Igen i år lykkedes det for en grundejer i vores forening at afholde en havekoncert på eget grund med ca. 60 deltagere. Igen i år var det Pernille Højmark og band, der stod for det musikalske. I år var der også mulighed for at tilmelde sig et lille vinsmagningsarrangement forud for koncerten.
  • Udover 2 grundejeres grunde, kunne formanden afslutte beretningen med at oplyse, at I det store hele bliver grunde og rabatter holdt rigtigt pænt, hvilket er til glæde for alle, dog med en løftet pegefinger om at holde øje med store og gamle træer med de tiltagende og voldsomme storme, vi får flere og flere af. Vanen tro henvises som sædvanlig til vores lille folder ”Godt naboskab”, Hvis man ikke har den, kan den ses på hjemmesiden.
  • Under den efterfølgende debat var der enighed om, at vi skulle forsøge at holde disse små havekoncerter i live også efter Coronaen.
  • En grundejer beskrev forholdet omkring vedligeholdelse af rabat ud for egen matrikel, da grunden støder op til adgang over en bro ved Orebjerg rende. Da der er uklarhed om vedligeholdelsespligten, har foreningen overdraget sagen til videre behandling hos kommunen.

  3.       Regnskab til godkendelse.

  Kassereren fremlagde regnskabet 2020 til godkendelse, det udviste et underskud på driften på 36.819 kr. Underskuddet dækkes af vejfonden. Aktiverne viste ved udgangen af 2020 en saldo på 285.490 kr. efter overførsel af 74.000 kr. til vejfonden, der udelukkende består af indestående i pengeinstitut. Største udgift blev vores andel af drøn omkostningerne til GF Tuemosen. Foreningen har fortsat velkonsolideret økonomi.

  • Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet, som derefter blev enstemmigt godkendt.

  4.     Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemsbidrag og honorarer for            2022.

  Kasseren fremlagde 2022 budgettet samt stillede forslag til uændret kontingent til foreningen og vejfonden.

 • Der var enighed i forsamlingen så budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 • 5.       Behandling af indkomne forslag.

           Der var i år ikke nogen indkomne forslag, der skulle behandles.

           6.       Valg til bestyrelse.

            Kasserer Eigil Hansen, Strandgårdsvej, afgik efter tur og modtog genvalg for 2 års                    periode.

            Bestyrelsesmedlem, Finn Luff, Strandgårdsvej, afgik efter tur og modtog genvalg for                en 2 års periode.

            Bestyrelsesmedlem Mette Schneekloth, Gøgevænget, afgik efter tur og modtog                        genvalg for en 2 års periode.

            Suppleant Thomas Fog, Anders Valentins Vej blev valgt som ny suppleant  for 1 år.

                 Valg af revisor og suppleant.

           Revisor Jeppe Rosenmejer, Strandgårdsvej, blev genvalgt  for 1 år uden                                   modkandidater og som revisorsuppleant blev Jan Garbacz, Strandgårdsvej, valgt for en             1 års periode.            

         7.       Eventuelt.

           Formanden gjorde i sin afsluttende bemærkning opmærksom på, at afholdelsen af                   næste års generalforsamling vil flytte tilbage til et forårs møde, så forhåbentlig flere               vil have mulighed for at deltage.

           Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. 11:00

  Underskrevet af dirigent og referent

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18